Egy pokoli gondolat 5.

1967. június 18, vasárnap

Sorozat: 

Hangfelvétel: 

Alapige

“Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához.; Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak. Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek! Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.”

A gazdag és Lázárról szóló példázatnak ebben a befejező részében arról van szó, hogy ennek a szerencsétlen embernek a pokol gyötrelmei között, amikor már egészen világosan látja, mennyire elrontotta az életét, eljátszotta az üdvösségét, elkésett a kegyelem kérésével és elfogadásával, - amikor rémülve gondol arra, hogy van még a földön öt élőtestvére, jaj azok is ide, a gyötrelemnek erre a szörnyűhelyére ne kerüljenek, egy egészen különös gondolata támad. Bocsássa vissza Isten a túlvilágról a földi világban élőkhöz Lázárt. Hiszen ismerték őt a testvérei is, és neki elhinnék amit az üdvösségről meg a kárhozatról mondana nekik. Milyen megrendítőhatása lenne annak, ha valaki a halottak közül menne vissza hozzájuk! Biztosan megtérnének, és megmenekülnének, az örök gyötrelemtől! Tehát valaki a halottak közül. Egy régebben elhaltnak a lelke, szelleme adjon közlést a földön élőknek a túlvilág dolgairól.

Valóban különös gondolat. Szinte megremegteti az ember lelkét. De a legkülönösebb benne az. hogy egy pokolban született gondolat! Egy pokoli gondolat! Jöhet-e valami jó a pokolból?! Lázárnak ilyesmi nem jut az eszébe. csak egy kárhozott léleknek! Ebből is látszik. honnét erednek mindazok az okkult praktikák, amelyeket gyűjtőnéven spiritizmusnak szoktak nevezni. A pokolból! - És mégis. de sok gyanútlan ember foglalkozik azzal a gondolattal, hogy elhaltak szellemeit meg lehet idézni, azokkal lehet tárgyalni és lehet tőlük tájékoztatást kapni a túlvilág dolgairól! Csak növeli a veszedelmét ennek a gondolatnak az. hogy valóban történnek megdöbbentőjelenségek az ilyen spiritiszta összejöveteleken. Pl. a pohár mozog az ABC betűin és a feltett kérdésekre kibetűzi a választ. Vagy alig megérintett asztal emelkedik föl és dobbant valamelyik lábával. Bizonyos személyek, az ún. médiumok transzba esnek és ebben a félöntudatlan állapotban beszélni kezdenek mintegy a megidézett szellem eszközeként és feltett kérdésekre válaszolnak meg, mintha tényleg egy-egy elhalt ember lelke venné fel a kapcsolatot ilyen módon az ottlévőkkel! Nekem is mondta már valaki: “Kérem, meg vagyok győződve. hogy valóban a férjem szelleme jelent meg a szeánszon, mert olyan dolgokról beszélt, amiről a világon senki nem tudott. csak ő, meg én.” Tehát akkor mégis van olyan. hogy a halottak közül megy valaki vissza hozzájuk?

Nos. hadd mondjam Jézus szavainak a teljes tekintélyével: Nincs! Nincs ilyen! Az lehet, hogy a túlvilágról megy valaki hozzájuk, de az nem a megidézett halottnak a szelleme, hanem valaki egészen más! Íme itt is épp arról van szó, hogy a gazdagnak az a javaslata. hogy a halottak közül menjen valaki hozzájuk. Kétszer is erőszakol, s mind a kétszer a leghatározottabb tilalomba. elutasításba ütközik:

“Monda néki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek! Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.ö Elhunyt szeretteink Isten kezében vannak. Isten ellen való kihívás lenne az, ha az Ő színe elől raportra akarna hívni valaki egy lelket és arra kényszerítené, hogy valljon. Adjon felvilágosításokat a helyzetéről. Akiket Isten elszólított ebből a materiális világból, azokat nem lehet okkult praktikákkal visszahívni, megidézni!

Hogyan érthetők hát mégis azok a jelenségek, amelyekben spiritiszták túlvilági szellemek jelentkezését vélik fölfedezni és amelyek a hiteles közlésükkel olyan valószínűnek látszanak? Nos, két része van minden ilyen okkult jelenségnek. Az egyik része tisztán pszichológiai tényeken alapul, mégpedig az ember tudatalatti világának a rejtelmein és hatásain. Tehát a médium révén nem egy meghalt szelleme jelentkezik, hanem a médiumnak a tudatalatti lelkivilágából törnek előbizonyos hatások, megérzések, jelzések. Mert a médiumnak ez a tudatalatti lelkivilága összekapcsolódik az ott lévők valamelyikének a szintén tudatalatti lelkivilágával, és annak a másik valakinek a tudatalattijából érez ki, lát meg a médium olyan emlékeket, benyomásokat, élményeket, amiket az a másik őriz magában valamelyik elhalt hozzátartozójával kapcsolatban. - Ezeket az élményeket, emlékeket veszi át. látja. hallja a médium. Erről beszél úgy, hogy az ott ülőember ráismer a halottjára! Ez egy pszichológiai jelenség. De ez csak az egyik része a dolognak. Ez még magában véve nem lenne veszélyes. Van azonban az egész dolognak egy másik része, ami már fölöttébb veszélyes! Az tudniillik, hogy mindezt a dolgot a benne résztvevők, - vagy legalábbis a médium - azzal a szándékkal teszik, hogy itt most a halálon túli szellemvilággal létesítenek kapcsolatot És ez a kapcsolat létre is jön valóságosan, csak nem egy-egy elhalt hozzátartozójának a szellemével, hanem egészen másfajta szellemi hatalmakkal. A Sátán pokoli és démoni erőivel! Itt kifejezetten azok a gonosz, démonikus erők hatnak közre, amelyekről Pál beszél az Efézus 6-ban amikor ezt mondja: “Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Én aránylag keveset szoktam a Sátánról beszélni, mert tudom mennyi félreértésre ad okot. De itt most a leghatározottabban kell figyelmeztesselek benneteket; minden ilyen okkult praktikában a sátán titokzatos erői működnek! És e pokoli veszedelmet jelentőokkult praktikákhoz nemcsak a spiritizmus tartozik, hanem olyasmi is, mint a kártyavetés, tenyérjóslás, jósnőktől való tudakozódás, amulettek hordozása, az asztalnak megkopogtatása, és minden babonaság. Isten Igéje egy lélegzetvételre említi az ilyen sötét dolgokat: “Ne találtassék te közötted, aki az őfiát vagy leányát átvigye a tűzon, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halott-idéző.” #5Móz18,10-11.

Vegyétek halálosan komolyan tudomásul, hogy ha valaki az ilyen sötét dolgoknak bármelyikében résztvesz, az ezzel mintegy kaput nyit a lelkében a Sátán főhadiszállásának a követei előtt. Az a pokol levegőjét szívja be magába, az alvilági démonikus igézet alá kerül! Az előbbi Ige, ahol föl vannak sorolva ezek az okkult praktikák, így folytatódik: “Mind utálja az Úr, aki ezeket míveli!” Ilyen erős kifejezés, hogy az Úr utál valakit, egyedül csak ezzel a bűnnel kapcsolatban fordul előa Bibliában. Miért “utálja”? Mert aki ilyesmit művel, az ahelyett, hogy az Úrtól kérne tanácsot és segítséget, az Úr Isten ellenségéhez, a Sátánhoz és annak erőihez fordul segítségért és tanácsért! Nem csoda, ha ilyen határozottan tilt tőle az Isten az Ő Igéjében. Aki Isten világos tilalma ellenére mégis beleártja magát ezekbe a dolgokba: az önmagát szolgáltatja ki a sátáni erőknek, a káosz hatalmainak. Egy pszichiáter szavai szerint: “Az ember egész lelki szerkezetében fölborul általa a rend, rengeteg neurózis, félelemkomplexum, sőt öngyilkossági vágy lehet a következménye.”

Tehát minden ilyen babona, mint jóslás, halottidézés, amulettek hordása, stb. játék az ördöggel! - Talán úgy kezdődik, hogy az ember azt mondja: óh én nem hiszek benne, csak szórakozásból próbálom meg... De ugye mindegy az, hogy tudatlanságból, vagy kíváncsiságból, vagy tréfából, vagy komoly szándékkal nyitja valaki magára a gázcsapot? Az eredmény ugyanaz! Corrie ten Boom ír le egy nagyon tanulságos esetet. Egy fiatal, intelligens francia leánnyal beszélgetett. A lány elmondta neki, hogy nagyon vágyik szívében a békességre, de mindig, amikor rá akarja szánni magát, hogy elfogadja Jézust Urának, valami mintha meggátolná ebben. Corrie megkérdezte: “Mondd csak, - gondolj vissza az életedben - nem jártál te valaha jósnőnél?” (Párizsban minden
2000. emberre esik egy orvos, és minden 300-ra egy jósnő!) “Tudod te azt, folytatta Corrie, hogy minden ilyen dolog szinte blokádot jelent az Istenhez vezetőúton, úgy, hogy az ember nem tud megtérni?!” - A leány elmosolyodott és szinte gúnyosan mondta: “Évekkel ezelőtt tényleg hagytam magam rábeszélni, hogy elmenjek egy jósnőhöz. De egyáltalán nem hittem benne, inkább csak tréfa volt az egész a részemről. Később sokat nevettünk is rajta. El is felejtettem már, csak most, hogy kérdezi, jutott eszembe. De őszintén mondom, semmi sem történt és butaságnak tartottam az egészet!”Corrie így válaszolt: “Nézd csak, ha egy katona a háborúban földerítésre megy és eközben véletlenül ellenséges területre téved és ott az ellenség kezébe kerül, segít-e vajon rajta, ha azt mondja: ne haragudjatok, nem volt szándékomban idejönni, csak véletlenül tévedtem el. - Nos ugyanígy: te is egyszer, amikor annál a jósnőnél jártál, az ellenség területére tévedtél és így most az ellenség hatalma alatt vagy. Bár nem is tudsz róla, ez az ellenség, egy démoni hatalom, most vigyáz rád, őriz és nem enged Istenhez térni. Nem is tudod, milyen veszedelembe jutottál akkor!”

Óh de sokan vannak így: valamikor régen résztvettek egy szeánszon, csak úgy kíváncsiságból, vagy szórakozásból, - vagy elmentek egy jósnőhöz Óbudára, - talán soha többet nem tették, csak egyszer. El is feledték már. Akkor se vették komolyan. Nos, aki ilyet csinált valaha, tudja meg, hogy akkor kinyitott a lelkén egy ajtót, és az az ajtó még azóta is nyitva maradt, és ezen a nyitva felejtett ajtón át még most is sátáni hatások ömlenek be a lelkivilágába! Nem olyan sátáni hatások, amelyek mindenféle gonosz cselekedetre indítanák, paráznaságra, csalásra, hazudozásra, - hanem amelyek egyszerűen blokád alá veszik a lelkét, a szívét Jézus ellen, úgy, hogy nem tudja befogadni Jézust. Nincs igazi lelki békessége, érzi, hogy bizonytalan a hitében, az üdvösségében, nyugtalan, talán félelmek, megmagyarázhatatlan félelmek gyötrik, - szenved lelkileg! És nem tudja, mitől! - Te vajon nem ezért nem tudsz-e még mindig megtérni, Istennek átadott életűemberré válni, a megváltás bizonyosságában örvendező, fölszabadult emberré válni? Nem azért-e, mert valamikor régen nyitva maradt egy ajtó...? Hiába mondod, hogy, de te azóta soha nem csináltál ilyet! Mert nézzétek, ha egy üveg tintát kiöntöttem valamikor egy fehér asztalterítőre, hiába mondom, de az már régen volt, és azóta soha többé nem csináltam ilyet! Annak a régi tintának a foltja mindaddig ott marad, amíg valami hatásos tisztítószer ki nem veszi onnan. Ha van egyáltalán ilyen tisztítószer a világon!

Nos atyámfiai, van! Van ilyen tisztítószer, ami a legsátánibb fertőzést is kitisztítja az emberi szívből és lélekből! Így van megírva egy helyen a Bibliában: “Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől!” Ez az egyetlen! Jézus Krisztusnak a vére! Ezt az Igét idézte annak idején Corrie ten Boom is annak a fiatal leánynak és azt mondta neki: “Ennek az ígéretnek, hogy Jézus vére megtisztít minden bűntől, ennek az ígéretnek a bizonyosságában mondd el Istennek a bűnödet, amit elkövettél, kérj rá bocsánatot, köszönd meg a bűnbocsánatot, és akkor ezzel az az ajtó becsukódik és te fölszabadulsz a sátáni igézet alól! Nem leszel többé démonikus hatás alatt!” - Úgy is történt! A leány fölszabadult és boldogan találta meg Jézusban a régen óhajtott békességet.

Van tehát szabadulás még a sátáni megkötözöttségből is. Nem kell senkinek a babonák áldozataként a sötét hatalmak igézetében maradnia. Jézus a Sátán és minden serege fölött győzött a Golgotán! Az Ő nevében, az Ő segítségével te is győzhetsz! Aki szabadulni akar: ne titkolja tovább, vallja meg őszintén az Úrnak, valamelyik hívőtestvére jelenlétében az Úrnak. Nagyon kérlek benneteket: ne kíméljétek magatokban ezt a bűnt, ne féljetek leleplezni valaki előtt! Tépjetek ki a szívetekből kíméletlenül minden babonát és tagadjátok meg! És ha van otthon bármilyen horoszkóp, talizmán, amulett, spiritiszta írás, jóslat: tűzbe vele! Ez az egyetlen méltó helye az ilyen szemétnek! Nemcsak félretenni, nemcsak nem olvasni többé, - ez nem elég! Elégetni! Tehát megvallani, megtagadni és elégetni! Ez a radikális szakítás! És az így letett bűnre mindig van bocsánat Jézus érdeméért, és az így kapott bocsánat mindig meg is tisztít teljesen minden letett bűntől! Fölszabadít!

Drága Testvéreim, aki valaha közületek megfertőződött spiritizmussal, jóslással, vagy bármilyen okkult, pokoli gondolattal, praktikával, - akár kíváncsiságból, akár játékból, akár komolyan, - aki valaha csinálta, vagy most is gyakorolja: tagadja meg! Van tehát megoldás! Van. Jézus! Egyedül Jézus!

Tudjátok, nem is olyan rossz gondolat az, hogy “ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!” Én is csak annak hiszek el mindent a túlvilágról, üdvösségről, kárhozatról, - csak annak, aki a halálon túlról jött hozzánk. De ilyen csak egy van: Jézus! Ő az, aki kétszer is megjárta ezt az utat, onnan ide. Először, amikor megszületett erre a földre, hiszen akkor is onnan jött, - másodszor, amikor föltámadott a halálból! A halottak közül jött vissza! Amit Ő mond, az hiteles. És csak az hiteles, amit Ő mond! Ő pedig azt mondja, amit Mózes és a próféták, vagyis az egész Biblia elejétől a végéig mindig mond, azt, hogy “Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” Aki erre nem hallgat, azt az se győzi meg, ha valaki a halottak közül megy vissza hozzá! Ahol a menny és a pokol szétválik egymástól, ott függ Jézus a kereszten. Ott halt meg érted és értem! Ez a jele annak, hogy az örökéletre vezetőút még nyitva áll előttünk, hogy még tart a kegyelmi idő, - hogy az a pillanat, amelyben Jézus keres bennünket, még nem múlt el. Atyánk még vár ránk! - Itt van Jézus! -

Ámen.

Dátum: 1967. június 18. Evangélizáció